Home Disclaimer

Disclaimer

Artikel 1: Voorwerp
Deze gebruiksovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden van toepassing op het gebruik en de inhoud, alsook gekoppelde diensten van deze website.  Elke gebruiker van de website wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en verklaart zich akkoord met de artikels opgenomen in deze gebruiksverklaring. De voorwaarden opgenomen in deze gebruiksovereenkomst kunnen door Best Publishing bvba op ieder moment gewijzigd worden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid
Best Publishing bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Best Publishing bvba zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Best Publishing bvba is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Best Publishing bvba biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Best Publishing bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Best Publishing bvba is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Best Publishing bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Best Publishing bvba de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Best Publishing bvba en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Best Publishing bvba behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3: Intellectuele eigendom en copyright
U erkent dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Best Publishing bvba.  Het concept, de inhoud, de opbouw en structuur, lay-out, de foto’s, afbeeldingen, de gegevens, teksten en andere onderdelen van de website zijn en blijven eigendom van Best Publishing bvba en zijn door auteursrecht beschermd.  
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling of publicatie, onder welke vorm dan ook van deze website en zijn inhoud is strikt verboden.  Wilt U dit toch doen dient U hiervoor een schriftelijke goedkeuring te hebben van Best Publishing bvba, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of dergelijke is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

Als Best Publishing bvba u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen of gebruiken die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u hiervoor zelf de rechten of noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op deze website.  Best Publishing bvba kan hiervoor in geen elke omstandigheid aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4: Persoonlijke levenssfeer    
Best Publishing bvba verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om de optimale werking van de website te garanderen. Deze informatie wordt verkregen door registratie op de website, nieuwsbrief, forum (vraag en antwoord), aankoop van producten, deelname aan wedstrijden of op uitdrukkelijke vraag in eender welke omstandigheid.

De persoonlijke gegevens, via deze weg bekomen, worden opgenomen in het bestand van Best Publishing bvba. Best Publishing bvba neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te voldoen aan artikel 4§1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke werksfeer.  Het bestand kan aan derden worden doorgegeven (voor verspreiding van nuttige informatie) of kan voor intern gebruik (mededelingen verstrekken aan U met betrekking tot de site/magazine, verzorgen van optimale dienstverlening) of mailing gebruikt worden. De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk.  Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in hun functie.

U kan steeds uw eigen persoonlijke gegevens verwijderen uit ons bestand en de persoonlijke gegevens worden geacht door U vrijwillig aan ons verstrekt te zijn. Klanten en adverteerders kunnen daarnaast hun persoonlijke gegevens steeds raadplegen en wijzigen.

Best Publishing bvba kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten in uw persoonlijke gegevens.

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’.  Dit zijn kleine deeltjes info die deze website naar de persoonlijke browser van de gebruiker stuurt.  Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en kan doorgestuurd worden naar de beheerder van de bezochte website. Deze gegevens helpen ons om de gebruiker gemakkelijker te herkennen. De gebruiker van deze website aanvaardt het gebruik van ‘cookies’.  Bij uitschakeling van de cookies kunnen wij geen optimale werking van de website garanderen.

Er wordt ook informatie verzameld in log-files.  Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse om zo ons dienstaanbod van de website nog beter af te stemmen op de noden van de gebruiker.

Artikel 5:Wedstrijden
Voor alle wedstrijden zal er, naast deze disclaimer, een reglement opgemaakt worden.  Van deelnemers wordt verondersteld dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van het reglement.
    
Artikel 6: Regel inzake deelname aan Forum (vraag & antwoord).
Door middel van een forum wordt de mogelijkheid gecreëerd om te discussiëren met andere bezoekers van de website. Op deze manier kan iedereen met dezelfde interesse berichten lezen en vragen beantwoorden. Om misbruiken te voorkomen worden aan de gebruikers van dit forum enkele gedragsregels opgelegd.

•    Het respecteren van intellectuele eigendomsrechten. Versturen van auteursrechtelijk beschermde werken of werken waarop een industrieel eigendomsrecht gevestigd is, zonder toestemming of effectief bezit van de eigendom van bedoelde rechten, is verboden. De gebruiker vrijwaart ons bedrijf in elk geval tegen alle aanspraken van derden.
•    Het respecteren van de geldende wetgeving. Alle uitlatingen die mensen of instellingen op gelijk welke manier schade berokkenen, zijn verboden. Dit zijn uitlatingen die strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden, die beledigend of discriminerend, lasterlijk of kwetsend, onwettig of onjuist zijn. Het is eveneens verboden gegevens te versturen die een aantasting zijn van het privé-leven van de gebruikers, die aanzetten tot rassenhaat en xenofobie of neerkomen op het maken van niet toegelaten publiciteit. Het bewust of onbewust schenden van nationale of internationale wetten is eveneens verboden.
•    Jobaanbiedingen, zoekertjes naar werk, commerciële informatie of alle andere niet-relevante berichten horen niet thuis op het forum.
•    De verstuurde berichten mogen geen virussen bevatten of technische mankementen vertonen, noch de andere computers of servers schade toebrengen.

Bij niet-naleving van deze voorwaarden behoudt Best Publishing bvba zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving:
•    Berichten weg te laten wegens een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of de geldende wetgeving.
•    Berichten te verwijderen, gesprekken verwijderen.
•    De toegang tot het forum te weigeren wegens het herhaaldelijk versturen van de hierboven bedoelde ongepaste berichten. Deze weigering hoeft niet gemotiveerd te worden.
•    Politiediensten of gerechtelijke autoriteiten in te lichten ingeval van ernstig ongeoorloofd gedrag.

Best Publishing bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten wegens gebrek aan controlemogelijkheid, noch voor de inhoud van andere websites die via een hyperlink aan het forum zouden kunnen verbonden zijn, noch voor het gebruik door derden, van e-mailadressen die op het forum vermeld staan.

 Artikel 7: Hyperlink
Gebruikers kunnen een hyperlink op hun eigen website plaatsen na uitdrukkelijke goedkeuring van Best Publishing bvba.  De link moet steeds verwijzen naar de startpagina van de website www.forlovers.be.  Het volledige URL-adres van de website van ons bedrijf moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

Best Publishing bvba is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen Best Publishing bvba en de beheerders van die andere site.

Best Publishing bvba geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren.

Evenmin onderschrijft Best Publishing bvba hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats.

Best Publishing bvba en diens werknemers zullen beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

Artikel 8: Geschillen
Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en gebruik van de website valt onder bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Turnhout.  Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

Indien U vragen heeft over de website, deze disclaimer, kan U steeds contact opnemen met Best Publishing bvba, Acacialaan 54 te 2200 Herentals, email: .

Huidige versie is in voege getreden op 14 februari 2006. © 2006 Best Publishing bvba.  Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.